Statut

STATUTUL SINDICATULUI SANITAS  TG.MUREŞ

 CAPITOLUL I     –   DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Sindicatul Sanitas Tg.Mureş este o organizaţie sindicală, constituită  prin asociere, pe baza liberului consimţământ, ce reuneşte personalul medico-sanitar , auxiliar sanitar precum şi alte categorii de personal din sectorul sanitar de stat sau particular indiferent de naţionalitate, sex, vârstă şi convingeri politice.

 Art. 2 – Sindicatul Sanitas Tg.Mureş este o organizaţie fără caracter politic, independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de patronat.

 Art. 3 – Este afiliată la UNIUNEA JUDEŢEANĂ SANITAS MUREŞ, FEDERAŢIA SANITAS din România prin  UNIUNEA JUDEŢEANĂ SANITAS MUREŞ ,U.J.S.L. Mureş – Filiala CNSLR- Frăţia

 Art. 4 – Sindicatul Sanitas Tg.Mureş funcţionează ca persoană juridică de sine stătătoare pe baza statutului propriu, a Hotărârii Judecătoreşti, conform  Sentinta Civila nr.2295, din data de 25 februarie 1992, are sediul în municipiul Tg. Mureş, str.Gheorghe Marinescu, nr.50.

CAPITOLUL II.  –   OBIECTIVELE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE ALE      

SINDICATULUI SANITAS MUREŞ

 Art. 5 – SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ are ca obiectiv principal organizarea unităţii şi forţei de acţiune a membrilor săi pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor generale ale membrilor de sindicat.

Art. 6 – SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ promovează relaţiile de colaborare şi solidaritate cu toate organizaţiile sindicale judeţene, naţionale şi internaţionle care susţin aspiraţiile democratice, dreptatea socială, libertatea şi pacea.

Art. 7 – SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ promovează şi susţine elaborarea unor proiecte de acte normative referitoare la sectorul sanitar, pentru recunoaşterea importanţei sociale a întregului corp medico-sanitar şi pentru protecţia socială a tuturor salariaţilor, membri de sindicat.

Art. 8 – SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ susţine şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, juridice, culturale, sportive şi turistice ale membrilor de sindicat.

Art. 9 – Pentru realizarea obiectivelor propuse SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a ) sesizarea, petiţia, interpelarea, protestul scris

b ) negocierea, medierea, concilierea, purtarea de tratative

c ) întrunirea, mitingul, marşul, demonstraţia, pichetul de protest

d ) greva (în concordanţă cu prevederile legii)

e ) orice alte mijloace prevăzute de legislaţia internă sau convenţiile internaţionale     ratificate de statul român.

CAPITOLUL III.    PRINCIPII DE ORGANIZARE

 Art. 10 – Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării SINDICATULUI SANITAS TG.MUREŞ sunt: unitate de acţiune sindicală, democraţie, solidaritate, exprimare liberă şi respectul opiniilor, alegeri democratice.

Art. 11 – SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ este format din membri de sindicat. Poate fi membru al Sindicatului Sanitas Tg Mures  orice cetatean roman salariat, cu conditia respectarii prezentului Statut, lupta pentru realizarea prevederilor acestora, achita cotizatia sindicala stabilita prin statut si se incadreaza in prevederile Legii Sindicatelor.

Calitatea de membru de sindicat se dobândeşte la cerere în baza unei adeziuni

Art. 12 – Încetarea calităţii de membru al SINDICATULUI SANITAS TG.MUREŞ se face în următoarele situaţii:

a ) retragerea membrilor prin cerere scrisă

b ) dizolvarea organizaţiei

c ) excluderea ca urmare a nerespectării prezentului statut

d ) excluderea pentru neachitarea cotizaţiei lunare timp de 3 luni consecutiv

Art. 13 – Pierderea calităţii de membru atrage şi pierderea oricărui drept asupra patrimoniului SINDICATULUI SANITAS TG.MUREŞ .

Art. 14 -SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, de a-şi formula programe proprii de acţiune pe baza votului liber exprimat al membrilor săi.

Art. 15 – Alegerea preşedintelui şi a Biroului Executiv se face prin vot secret de către Conferinţa de Alegeri a Sindicatului Sanitas Mureş odată la 4 ani.

Art. 16 – SINDICATUL SANITAS TG.MUREŞ se poate reorganiza sau dizolva prin Hotărârea Conferinţei şi nu poate fi dizolvată sau suspendată de către niciun act sau o dispoziţie a organelor de stat.

Art. 17            – În cazul dizolvării SINDICATULUI SANITAS TG.MUREŞ decizia asupra patrimoniului va fi luata de catre organele de conducere existente la acea data

Art. 18 – SINDICATUL. SANITAS TG.MUREŞ se poate afilia liber consimţit la alte organizaţii sindicale din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL IV.    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

            A ) DREPTURI

Art. 19 – Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi coordonare, la toate nivelurile:Pentru alegerea in structurile Biroului Executiv este necesara o vechime in sindicat de minim 3 ani si sa nu detina functii de conducere in structurile administrative ale unitatilor de unde provin

 • să beneficieze de sprijin în susţinerea acţiunilor revendicative
 • să beneficieze de asistenţă juridică si reprezentare in instanta in litigiile de munca

–     să fie informaţi asupra activităţii Sindicatului Sanitas Tg-Mureş

 • să li se faciliteze accesul la diferite organe de stat
 • să beneficieze de bazele de odihnă şi tratament, sport, turism, culturale ale Uniunii Judeţene Sanitas Mureş, Federaţiei Sanitas, C.N.S.L.R. Frăţia şi U.J.S.L. Mureş-Filiala CNSLR-Fratia
 • să beneficieze de cursuri organizate de Uniunea Judeţeană Sanitas Mureş , Federaţia SANITAS si CNSLR FRATIA , sau alte entitati.
 • să beneficieze de sprijin material
 • să prezinte şi să susţină fără niciun fel de îngrădire moţiuni, amendamente, rezoluţii, programe proprii de acţiune în interesul general al SINDICATULUI SANITAS TG. MURES
 • să fie reprezentaţi de Sindicatul .SANITAS Tg.Mureş în faţa altor organisme sindicale, guvernamentale, nonguvernamentale şi a patronatelor

            B ) OBLIGAŢII       

 Art. 20 – Să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Sanitas Tg.Mureş

 • să respecte termenele şi cuantumurile cotizatiei. ( este prevazuta la art 12)
 • să participe activ la toate acţiunile iniţiate de organele de conducere ale Sindicatului Sanitas Tg.Mureş
 • să nu iniţieze nicio acţiune în numele Sindicatului Sanitas Tg.Mureş care ar aduce prejudicii acestuia.
 • să respecte hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale sindicatului şi să informeze asupra activităţii proprii

            C ) RECOMPENSE

Art. 21 – Membrii Sindicatului Sanitas Tg.Mureş şi cei aleşi în organele de conducere şi reprezentare au dreptul la recompense morale şi ajutoare materiale in exercitarea profesiei

            D ) SANCŢIUNI

Art. 22 – Membrii Sindicatului Sanitas Tg.Mureş şi cei aleşi în organele de conducere şi reprezentare pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor statutare conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

 CAPITOLUL V.     ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 23 – Organele de conducere ale Sindicatului Sanitas Tg.Mureş sunt:

                        a ) Conferinţa

                        b ) Consiliul

                        c ) Biroul Executiv

                        d ) Preşedinte

            A) CONFERINŢA

Art. 24 – Este organul de conducere al Sindicatului Sanitas Tg.Mureş şi se întruneşte cel putin odata la 4 ani la convocarea Consiliului.

Art. 25 – Este legal constituită în prezenţa a  jumatate plus unu din numărul delegaţiilor. Membrii conferintei sunt : Biroul Executiv, Consiliul Sindical şi delegaţii de pe fiecare sectie conform normei de reprezentare de 1 la 25 şi ia hotărâri cu majoritate simplă. . In cazul in care Conferinta  nu este statutara, in termen de maxim 30 de zile se va convoca conferinta  extraordinara care va fi  statutar intrunita indiferent de numarul delegatilor prezenti.

Art. 26 – Aprobă şi validează statutul şi modificările Statutului Sindicatului Sanitas Tg.Mureş elaborate de Consiliu

Art. 27  –Aprobă şi validează hotărârile privind excluderea unor membri.

Art. 28  –Analizează, aprobă şi validează activitatea Consiliului.

Art. 29 – Validează hotărârile Consiliului privitoare la strategia sindicală.

Art. 30 -Validează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Sanitas Tg.Mureş.

Art. 31 – Hotărăşte şi validează cuantumul cotizaţiilor membrilor de sindicat.

Art. 32 –Validează sau invalidează contestaţiile aduse activităţii Consiliului.

Art. 33 – Conferă mandat de conducere Consiliului pe perioada dintre Conferinţe.

Art. 34 –  Alege prin vot secret odată la 4 ani Preşedintele Sindicatului Sanitas Tg.Mureş şi ceilalţi membri ai Biroului Executiv

           B) CONFERINŢA EXTRAORDINARĂ

 Art. 35 – În cazuri deosebite, prin petiţie, la cererea liderului, a 50% +1  dintre membrii Biroului Executiv, a 1/5 dintre membrii Sindicatului, a CRFC  se convoacă Conferinţa Extraordinară.

Aceasta este statutară în prezenţa a 50% plus 1 din delegati.

Are urmatoarele competenţe: declararea Grevei propriu-zise; declararea Grevei de Solidaritate cu alte sindicate; analiza de urgenţă a situaţiei financiare; afilierea la alte organizaţii sindicale, cazuri de abateri grave ale membrilor organelor de conducere, revocarea organelor de conducere, alegeri şi modificări de statut, modificarea fondului de grevă.

Norma de reprezentare şi modul de organizare se stabileşte de către Biroul Executiv.

            B ) CONSILIUL

Art. 36 – Este organul de conducere al Sindicatului Sanitas Tg.Mureş pe perioada dintre Conferinţe.

Art. 37– Consiliul se constituie de drept din membrii Biroului Executiv şi din liderii grupelor sindicale( numarul minim de membri ai unei grupe este de  15)

Art. 38 – Este legal constituit în prezenţa 50% plus unu din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă. Hotărârile Consiliului sunt obligatorii pentru membri, dar şi pentru Biroul Executiv,aceeleasi prevederi ca la Conferinta.

Art. 39 – Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Biroului Executiv, a jumatate  din numărul membrilor Consiliului.

Art. 40 – Aprobă bugetul.

Art. 41 – Reprezintă Sindicatul Sanitas Tg.Mureş în raporturile cu organele administrative de stat şi cu alte organizaţii.

Art. 42 – Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Sanitas Tg.Mureş care cuprinde:

 • Regulamentul Conferinţei
 • Regulamentul Consiliului
 • Regulamentul Biroului Executiv

Art. 43 –  Hotărăşte  inscrierea , excluderea membrilor.

Art. 44 – Analizează, hotărăşte şi sancţionează activitatea membrilor.

Art. 45 – Desemnează Comitetul  de organizare a acţiunilor de protest şi Comisia de Negocieri la propunerea Biroului Executiv.

Art. 46–  Hotărăşte declanşarea şi încetarea  conflictelor de muncă

Art. 47 – Hotărăşte constituirea unor fonduri cu destinaţie specială şi îndeplineşte orice alte funcţii încredinţate de Conferinţa

Art. 48 – Elaborează propuneri de modificare de statut.

Art. 49 – Aproba indemnizarea si acordarea ajutoarelor materiale in exercitarea functiei pentru.membrii biroului executiv

Art. 50 – Convoacă Conferinţa.

Art. 51 – Completează până la conferinta posturile devenite vacante în Biroul Executiv sau în CRCF.

Art. 52 – Reprezintă organele de conducere ale sindicatului stipulate de Legea  62/2011 cu toate drepturile şi obligaţiile legii.

           C ) BIROUL EXECUTIV

 Art. 53 – Asigură conducerea Sindicatului Sanitas Tg.Mureş între sesiunile Consiliului prin şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau a jumătate din membrii săi, fiind statutar constituit în prezenţa a jumatate plus unu din membrii săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

Art. 54 – Este constituit din: Preşedinte, Primvicepresedinte, 5 Vicepreşedinti, Secretar organizatoric.

Art. 55 – Coordonează activitatea sindicatului.

Art. 56– Convoacă Consiliul.

Art. 57– Propune Consiliului recompense şi sancţiuni potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art. 58 – Prezintă proiectul de buget spre aprobare  Consiliului.

Art. 59 – Oricare membru al Biroului Executiv răspunde personal pentru orice pagubă adusă sindicatului din proprie culpă.

Art. 60 – Stabileşte salarizarea personalului angajat.

           D ) PREŞEDINTELE

Art. 61 – Este ales de Conferinţă pe o perioadă de 4 ani prin vot secret.

Mandatul expiră la data alegerii noului preşedinte.

Art. 62 –  Reprezintă Sindicatul Sanitas Tg.Mureş în relaţiile cu terţii şi încheie contracte şi convenţii în limita mandatului acordat.

Art. 63 – Conduce şi coordonează activitatea membrilor Biroului Executiv, lucrările Consiliului şi ale Conferinţei de Alegeri.

Art. 64 – Convoacă Biroul Executiv în şedinţele de lucru.

Art. 65 – Acordă mandat scris de conducere în absenţa sa primvicepresedintelui sau unuia din vicepreşedinţi şi mandate de reprezentare oricărui membru al organelor de conducere.

Art. 66 – Reprezintă sindicatul pe plan intern şi internaţional.

Art. 67 – Emite decizii pentru desfăşurarea activităţii curente.

            E ) PRIMVICEPREŞEDINTELE

Art. 68 – Îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia în baza mandatului scris acordat.

Art. 69 – Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedinte, Biroul Executiv şi Consiliu.

           F) VICEPREŞEDINŢII

 Art. 70 – Sunt aleşi conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Conferinţei.

 Art. 71 –Îndeplineşte atribuţiile stabilite de preşedinte, Biroul Executiv şi Consiliu.

           G ) SECRETARUL  ORGANIZATORIC

 Art. 72 – Îndeplineşte atribuţiile stabilite de Biroul Executiv, Consiliu şi Conferinţa .

           CAPITOLUL VII.     CONTROLUL FINANCIAR

 Art. 73 – În cadrul Sindicatului Sanitas Tg.Mureş funcţionează Comisia de Revizie şi Control Financiar (CRFC), compusă din 3 membri.

C..R.C.F. este aleasă de Conferinţă.prin  vot secret

Art. 74 – C.R.C.F. verifică periodic activitatea financiară şi economică a sindicatului.

Prezintă rapoarte trimestriale Biroului Executiv.

CAPITOLUL VIII. ALTE ORGANE ALE SINDICATULUI SANITAS TG.MUREŞ

Art. 75 – În situaţii deosebite Consiliul constituie, cu caracter temporar, Comitetul de Organizare a Acţiunilor de Protest şi Comisia de Negociere a căror activitate se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al U.J.Sanitas Mureş.

CAPITOLUL IX.   FONDURILE BĂNEŞTI ŞI MIJLOACELE MATERIALE

 Art. 76 – Fondurile băneşti şi mijloacele materiale ale Sindicatului se constituie din:

 • – contribuţiile achitate de membri, în cuantum de 1% din venitul brut realizat. Cotizatia de sindicat se retine de catre angajator, la cererea membrului, pe stat de plata sau se achita la sediul sindicatului.
 • – alte fonduri şi mijloace fixe realizate din alte surse potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL X.    DISPOZIŢII FINALE

 Art. 77 – Patrimoniul Sindicatului este indivizibil şi netransmisibil, cu excepţia situaţiei de dizolvare.

 Art. 78 – Sindicatul Sanitas Tg.Mureş are ştampilă proprie.

 Art. 79 – Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobarii de către Conferinţa.

www.000webhost.com